تبلیغات
روستای نمونه انجیله
روستای نمونه انجیله

اینبار هم او را دیدم

خیلی زیبا بود

 مثل همیشه حاضر بود

سالهاست که میشناسمش

حتی یک روز هم غیبت ندارد

در برف و سرما

زیر باران

در باد و طوفان

در افتاب  ظهر تابستان

او همیشه حاضر است

انجیله که میروم

صبح ها که از خواب بیدار میشوم

 روبرویم ایستاده

قد بلند و بزرگ

پا ورجا و استوار

 اسمش سید تقیست

در  تابستان

شبها صدای مرغ حق از دل سید تقی به گوشمان میرسد

وروحمان را نوازش میدهد

 

------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت:

کوه سید تقی یکی از کوه های مرتفع و بلند انجیله است